سفر ...

يکم : ... سفرت به خير 
            اما
            تو و دوستی خدا را
            چو از اين کوير وحشت 
            به سلامتی گذشتی 
            به شکوفه ها
            به باران 
            برسان سلام ما را !
                                                   م - سرشک
دوم : به چشم هات ايمان دارم ... و به دست هات ! ... برای زندگی همين کافی نيست ؟!
سوم : آخر اين بغض ٬ نفس گير می شود ! ... می دانم !
چهارم : اوضاعم افتضاحه ! به معنی واقعی کلمه !
پنجم : اگر تو زخم زنی ٬ به که ديگری مرهم
          وگر تو زهر دهی ٬ به که ديگری ترياک !
ششم : دعا کنين ! زياد ! برای من و يک عزيز دور از دست رس !

   + غزل کریمی - ۱۱:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/٧/٢